Chính Sách Bảo Mật

[ENGLISH BELOW]

Có hiệu lực từ ngày 21/10/2021

Dịch vụ gửi tin an toàn Bombot hoạt động trên hệ thống website https://bombot.vn

Trang này thông báo đến bạn chính sách của chúng tôi đối với việc thu thập, sử dụng, tính công khai của dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng hệ thống của Bombot và lựa chọn của bạn đối với những dữ liệu đấy. Chính sách bảo mật của Bombot được tạo ra với sự trợ giúp của Phần mềm tạo chính sách bảo mật miễn phí.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Với việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý cho phép thu thập và sử dụng các thông tin theo chính sách này.Trừ khi được định nghĩa khác trong chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong điều khoản và điều kiện của chúng tôi, bạn có thể truy cập tại https://bombot.vn

Thông tin thu thập và sử dụng

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích để cung cấp và cải thiện hệ thống của chúng tôi.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân, những thông tin mà chúng tôi có thể liên lạc hoặc định danh bạn ( dữ liệu cá nhân). Thông tin định dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

 1. Địa chỉ Email.
 2. Họ và tên.
 3. Số điện thoại.
 4. Cookies và dữ liệu sử dụng.
 5. Giới tính.
 6. Múi giờ.
 7. Ngôn ngữ.

Ví dụ, giới tính của bạn cho trang với mục đích: cá nhân hóa trải nghiệm hoặc là đề xuất dự trên giới tính. Sử dụng ngôn ngữ theo giới tính như là đại từ và chức danh chính xác

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách hệ thống được truy cập như thế nào và sử dụng (dữ liệu sử dụng). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như là địa chỉ Giao thức Internet trên máy tính (địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của hệ thống chúng tôi mà bạn truy cập, ngày giờ bạn truy cập, thời gian bạn sử dụng trên những trang này, nhận dang thiết bị duy nhất và dữ liệu chuẩn đoán khác.
Tracking và dữ liệu Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi các hoạt động trên hệ thống của chúng tôi và giữ một số thông tin nhất định.
Cookies là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là báo hiệu, thẻ, và lệnh để thu thập và theo dõi thông tin và để cải thiện và phân tích hệ thống của chúng tôi.

Bạn có thẻ hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookies hặc cho biết khi nào một cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookies, bạn có thể không sử dụng được một số phần trong hệ thống của chúng tôi.

Ví dụ về Cookies chúng tôi sử dụng:

– Cookies phiên: chúng tôi sử dụng cookies phiên để vận hành hệ thống của chúng tôi.

– Cookies ưu tiên: chúng tôi sử dụng cookies ưu tiên để ghi nhớ các tùy chọn của bạn và các cài đặt khác nhau.

– Cookies bảo mật: chúng tôi sử dụng cookies bảo mật cho các mục đích bảo mật.

Sử dụng dữ liệu

Bombot sử dụng dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau:

 1. Cung cấp và duy trì hệ thống.
 2. Thông báo cho bạn về những sự thay đổi trên hệ thống.
 3. Cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của hệ thống chúng tôi khi bạn chọn để làm.
 4. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
 5. Cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện hệ thống.
 6. Để giám sát việc sử dụng hệ thống.
 7. Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, có thể được chuyển đến và được duy trình trên các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực ngoài quyền hạn của chính phủ nới luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với những luật từ quyền hạn của bạn.

Nếu bạn đang ở ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm chuyển dữ liệu cá nhân đến Việt Nam và xử lý tại đó.

Sự đồng ý của bạn đối với chính sách bảo mật này,sau đó bạn gửi thông tin đó để thể hiện sự chấp thuận của bạn với việc chuyển giao này.
Bombot sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý một cách an toàn và phù hợp với chính sách bảo mật và sẽ không có chuyện chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu

Yêu cầu pháp lý

Bombot có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn với thiện chí và tin rằng hành động đó là cần thiết để:

– Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.

– Bảo vệ quyền lợi của Bombot.

– Ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến hệ thống.

– Bảo vệ quyền an toàn cá nhân của người dùng hệ thống hoặc công cộng.

– Bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý.

Các nhà cung cấp hệ thống

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để hỗ trợ hệ thống của chúng tôi, để cung cấp hệ thống thay mặt chúng tôi, thực hiện các dịch vụ liên quan đến hệ thống, hỗ trợ chúng tôi phân tích các hệ thống của chúng tôi được sử dụng.

Những bên thứ ba ngày chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo mật dữ liệu

Việc bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của dữ liệu đó.

Quyền riêng tư của trẻ em

Hệ thống của chúng tôi không giải quyết bất kỳ ai dưới 18 tuổi (“Trẻ em”).Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em mà không có xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình.

Liên kết đến các trang web khác

Hệ thống của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng chính sách bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email hoặc một thông báo nổi bật trên hệ thống của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật “ngày có hiệu lực” ở đầu chính sách bảo mật này.

Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:


English version below:

Privacy Policy

Last updated: October 21, 2021

At BOMBOT, Inc. (“BOMBOT,” “we, “us”) we consider the privacy of the visitors to our website  and the security of their personal information, to be extremely important. This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects You.

We use Your Personal data to provide and improve the Service. By using the Service, You agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy. This Privacy Policy has been created with the help of the Privacy Policy Generator.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

 • Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.
 • Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to MIDEAS Co Jsc, 9 Hoa Cau.
 • Cookies are small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing the details of Your browsing history on that website among its many uses.
 • Country refers to: Vietnam
 • Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.
 • Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual.
 • Service refers to the Website.
 • Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used.
 • Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).
 • Website refers to Bombot, accessible from https://bombot.vn
 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Collecting and Using Your Personal Data

Types of Data Collected

Personal Data

While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address
 • First name and last name
 • Phone number
 • Sex
 • Timezone
 • Language
 • Usage Data

Usage Data

Usage Data is collected automatically when using the Service.

This usage data may include information such as your computer’s Internet Protocol address (IP address), browser type, browser version, the pages of our system you visit, date and time you visit, the time you spend on these sites, unique device identifiers and other diagnostic data.

Tracking Technologies and Cookies

We use cookies and similar tracking technologies to track activities on our systems and keep certain information.

Cookies are files with small amounts of data that may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to the browser from a website and stored on your device. Tracking technologies used are signals, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze Our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use certain parts of our system.

Examples of Cookies we use:

– Session cookies: we use session cookies to operate our system.

– Preference cookies: we use preference cookies to remember your preferences and various settings.

– Security cookies: we use security cookies for security purposes.

Use of Your Personal Data

The Company may use Personal Data for the following purposes:

 • To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.
 • To manage Your Account: to manage Your registration as a user of the Service. The Personal Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available to You as a registered user.
 • For the performance of a contract: the development, compliance and undertaking of the purchase contract for the products, items or services You have purchased or of any other contract with Us through the Service.
 • To contact You: To contact You by email, telephone calls, SMS, or other equivalent forms of electronic communication, such as a mobile application’s push notifications regarding updates or informative communications related to the functionalities, products or contracted services, including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation.
 • To provide You with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless You have opted not to receive such information.
 • To manage Your requests: To attend and manage Your requests to Us.
 • For business transfers: We may use Your information to evaluate or conduct a merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution, or other sale or transfer of some or all of Our assets, whether as a going concern or as part of bankruptcy, liquidation, or similar proceeding, in which Personal Data held by Us about our Service users is among the assets transferred.
 • For other purposes: We may use Your information for other purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Service, products, services, marketing and your experience.

We may share Your personal information in the following situations:

 • With Service Providers: We may share Your personal information with Service Providers to monitor and analyze the use of our Service, to contact You.
 • For business transfers: We may share or transfer Your personal information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of Company assets, financing, or acquisition of all or a portion of Our business to another company.
 • With business partners: We may share Your information with Our business partners to offer You certain products, services or promotions.
 • With other users: when You share personal information or otherwise interact in the public areas with other users, such information may be viewed by all users and may be publicly distributed outside.
 • With Your consent: We may disclose Your personal information for any other purpose with Your consent.

Retention of Your Personal Data

The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods.

Transfer of Your Personal Data

Your information, including Personal Data, is processed at the Company’s operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located outside of Your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.

Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.

Disclosure of Your Personal Data

Business Transactions

If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Law enforcement

Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Other legal requirements

The Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • Comply with a legal obligation
 • Protect and defend the rights or property of the Company
 • Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • Protect the personal safety of Users of the Service or the public
 • Protect against legal liability

Security of Your Personal Data

The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.

Children & Minor Privacy

Our system does not address anyone under the age of 18 (“Minor”). We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you know that your child has provided us with personal data, please contact us. 

If we become aware that we have collected personal data from minor without verification of parental consent, we will take steps to remove that information from our servers.

Links to Other Websites

Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party’s site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Data deletion

Users have the right to submit a request to delete your data that Bombot has collected by sending an email to [email protected].

Bombot will perform the deletion if your request does not violate local laws and does not affect Bombot’s legitimate rights.

Changes to this Privacy Policy

We may update Our Privacy Policy from time to time. We will notify You of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let You know via email and/or a prominent notice on Our Service, prior to the change becoming effective and update the “Last updated” date at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us: